Cremum Pharma - Termék Értékelési Nyereményjáték

1. A Szervező:

Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Cremum Pharma Kft. (2030 Érd, Kutyavári út 34.).

2. A Játékos

2.1. A Szervező honlapján meghirdetett termékek vásárlói.
2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói, valamint a 18 év alatti személyek.

3. A játék mechanizmusa:

3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a honlapján (https://www.cremum.hu) keresztül hirdeti meg.
3.2. A nyereményjáték 2019. március 1-től 2020. január 1. napjáig tart.
3.3. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a honlapjához kapcsolódó online webáruházban megjelenő Forcapil, Arkoroyal termékek valamelyikét megvásárolják és arról véleményt, értékelést írnak a kapcsolódó márkaoldalakon (https://arkoroyal.hu, https://forcapil.hu).
3.4. A nyeremény sorsolására dinamikusan egy-egy termékkategórián  (Forcapil, Arkoroyal) belül beérkezett minden  50 hozzászólás után kerül sor.
Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon. A nyertes a nyereményt postai úton kapja meg.

4. Nyeremény

4.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében a játékos által értékelt termék márkacsoportjához tartozó kb. 10 ezer Forint értékű ajándékcsomag kerül kisorsolásra.
4.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.
4.3. A nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
4.4. A Szervező a nyertesen felül további pótnyertest sorsol ki arra az esetre, ha a nyertes értesítése sikertelen.
4.5. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a cég hivatalos honlapján (https://cremum.hu). A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertes a nyereményt 30 napon belül nem veszi át, úgy a sorsolás pótnyertese válik jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.

5. Moderálás

A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat.

6. Adatkezelés

6.1. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.
6.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából (postázási hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
6.3. A Cremum Pharma Kft. (2030 Érd Kutyavári út 34., továbbiakban: „Adatkezelő”) az Ön 6.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 6.5. pontban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezel. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a 6.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.
6.4. A Kezelt személyes adatok köre
Az Adatkezelő a 6.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím továbbiakban: Személyes Adat)
6.5. Az adatkezelés célja
Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.
6.6. Adatkezelő, adatfeldolgozó
Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 6.5. pontban meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a Cremum Pharma Kft. (cím: 2030 Érd, Kutyavári út. 34.) végzi.
6.7. Adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 6.5. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig jogosult kezelni.
6.8. Adatbiztonság
Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.
6.9. Hozzájárulás visszavonása
Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (pharma@cremum.hu) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (2030 Érd, Kutyavári út 34.)

7. Jogorvoslat

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.
Az Adatkezelő nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásban: NAIH-72644/2014

8. A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása

8.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak használható fel.